ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปบล็อกเพื่อการศึกษาของนายวิสัยธรรม

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย......ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
...ภาษาไทยเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรอย่างไร
...จะออกแบบเนื้อหาสาระภาษาไทยให้สอดคล้องและกลมกลืนกับคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างไร
...อุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง
...วิธีการใช้/รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นอย่างไร
...เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีอะไรบ้าง เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต ฯลฯ
...แสดงผลที่ได้จากเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่าง

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนแบบผสมผสาน

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนแบบผสมผสาน...1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
...2. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะของผู้เรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
...3. เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลซึ่งผู้สอนสามารถทำได้ตลอดเวลา
...4. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงานการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
...5. เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถและความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ
...6. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
...7. เพื่อนำเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นได้สูง
...8. เพื่อส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร
 ...คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง

...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

ประวัติส่วนตัว

นายวิสัยธรรม  พุทธชาติ สอนสังคมศึกษาฯ โรงเรียนถาวรานุกูล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม อยู่บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตำแหน่งครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ ติดต่อได้ที่ chat.wisaitham@gmail.com    http://thawaraweb.co.cc/