ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปบล็อกเพื่อการศึกษาของนายวิสัยธรรม

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย......ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
...ภาษาไทยเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรอย่างไร
...จะออกแบบเนื้อหาสาระภาษาไทยให้สอดคล้องและกลมกลืนกับคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างไร
...อุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง
...วิธีการใช้/รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นอย่างไร
...เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีอะไรบ้าง เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต ฯลฯ
...แสดงผลที่ได้จากเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น